Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών

Περιλήψεις και πλήρη κείμενα εργασιών

Oι περιλήψεις και τα πλήρη κέιμενα των εργασιών να αποστέλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται, στο metrologia2016congress@gmail.com